Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав Горска сертификация Резюме проведен мониторинг на биологичното разнообразие и горите с висока консервационна стойкност през 2021г. резюме проведен мониторинг през 2021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация въведени Вътрешни правила за разрешаване на спорове до заинтересовани страни 001.pdf
ДГС Сеслав 07.06.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите на ТП ДГС "Сеслав", в сила от 01.06.2022 г. утвърден ценоразпис склад по чл.206 от ЗГ.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация уведомяване заинтересовани страни заинтересовани страни001.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2022 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” анализ 2022.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация уведомяване на заинтересовани страни за предстояща инвентаризация предстояща инвентаризация 2022.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Планирани горскостопански мероприятия през 2022г. планирани ГСМ през 2022.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация уведомяване заинтересовани страни за годишен одит по Стопанисване на горите в териториалните поделения от груповия сертификат на СЦДП Габрово Предстоящ одит по горска сертификация.pdf
ДГС Сеслав 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад, в сила от 01.04.2022 г. ценоразпис дървесина 01042022.pdf
ДГС Сеслав 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Сеслав Справка пчелини ТП ДГС Сеслав.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация списък на дървесни и недървесно продукти за 2022 списък на дървесни и недървесно продукти за 2022.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация оценка на социалното въздействие на дейността 2021 оценка на социалното въздействие на дейността 2021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация доклад проведен мониторинг 2021г. доклад проведен мониторинг 2021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация С П И С Ъ К на подотделите по Общини и землища, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2022 година на територията на ТП ДГС "Сеслав списък отдели планирани за мероприятия през 2022.pdf
ДГС Сеслав 25.01.2022 Ценоразпис ценоразпис за фермено произведени фазани и фазанови яйца в сила от 01.01.2022г. одобрен ценоразпис фазани в сила от 01.01.2022.pdf
ДГС Сеслав 25.01.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от склад, в сила от 01.02.2022г. одобрен ценоразпис за дървесина 01.02.2022г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация количества дървесина от временен склад за физически лица за лична употреба през 2022г. по общини количество дървесина по общини за 2022.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Информация за подотдели по землища, в които през следващата стопанска година ще се извършват дейности по ЗГ и ЗЛОД, община Исперих дейности в община Исперих по ЗГ и ЗЛОД през 2022.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Информация за подотдели по землища, в които през следващата стопанска година ще се извършват дейности по ЗГ и ЗЛОД, община Самуил дейности в община Самуил по ЗГ и ЗЛОД през 2022.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Информация за подотдели по землища, в които през следващата стопанска година ще се извършват дейности по ЗГ и ЗЛОД, община Завет дейности в община Завет по ЗГ и ЗЛОД през 2022.pdf