ДГС Сеслав

ТП Държавно горско стопанство „Сеслав” – гр. Кубрат е разположено в Североизточна България, на територията на Разградска и Русенска област. Образувано е от сливането на бившите горски стопанства „Кубрат” и „Исперих” и ловно стопанство „Сеслав”. Релефът е равнинно-хълмист, като горските масиви са заобиколени от земеделски земи. Надморската височина варира от 150 м до 450м.

Реките на територията на стопанството са Бели Лом, Топчийска река, Воденска река и Хърсовска река

Най-често срещани растителни видове са цер, сребролистна липа, бяла акация, горун, ясен, мъждрян и летен дъб. Обособени са защитени територии с находища на див божур, турска леска и вековна гора от космат дъб. На територията на стопанството се намира част от резерват „Бели Лом”.

Общата площ на стопанството е 31 766,5 ха. Залесената площ е 30 087,1 ха, а голата незалесена площ е 403,6ха.

Собственост на горските територии:

Вид собственостПлощ в ха  %
Държавна12 291,438,69
Общинска17 588,255,37
Физ. и юрид.лица1 8845,93
Религиозни общности2,9 -

Средногодишното ползване на дървесина е 39 191 м3.

Предвиденото средногодишно залесяване е 1,3 ха.

ДГС „Сеслав” е създадено през 1948 година. През годините е претърпяло няколко преобразувания. През 1963 година на територията на стопанството е създадена първата фазанария за фермено производство на монголски фазан. На базата на съществуващата фазанария през 1973 година е създадено дребнодивечово ловно стопанство „Сеслав”. По-късно стопанството претърпява няколко преобразувания и разширяване на територията си. В този си вид съществува до 1990 година, когато се обединява с горско стопанство „Кубрат”, като запазва и разширява ловностопанската дейност. От началото на осемдесетте години на миналия век стопанството започва да организира международен ловен туризъм, а по късно и организиран ловен туризъм. Най-близките летища са в Букурещ - Румъния на 120 км и Варна на 150 км.

Общата площ на ловностопанските райони на ДГС „Сеслав” е 8 754 ха. Те са разположени върху равнинно хълмист терен със средна надморска височина 200 метра. Преобладават широколистните гори, обособени в два големи комплекса.

Тук успешно се ловува на благороден елен, сърна и дива свиня - от едрия дивеч, фазан и заек - от дребния дивеч. Срещат се също така: вълк, чакал и лисица. Най-големият трофей от благороден елен, добит в района на стопанството, е с тегло 13.6 кг и оценка 238 CIC точки. Годишно могат да се отстрелват 8-10 благородни елена със средно тегло 9-11 кг и единични екземпляри с тегло до и над 12 кг. Най-големият трофей от сръндак е 539 гр. и оценка 148 CIC точки. Обикновено на сезон се отстрелват 12-15 сръндака със средно тегло 300-450 гр. и единици с тегло до и над 500 гр. Ловът на дива свиня от чакало и на гонки предлага незабравими емоции и ценни трофеи. Средната дължина на глигите е 20-24 см, а най-значимият трофей, добит в стопанството, е с дължина 32 см.

Стопанството разполага с база за интензивно развъждане на дива свиня с площ 336 ха. Годишно в базата могат да се отсрелват между 220 до 250 диви свине чрез лов на гонка и от чакало.

На територията на ДГС „Сеслав” ловът на диви фазани в природата е ограничен, но затова пък се предлагат отлични условия за групов лов на фазани фермерско производство с неограничен отстрел, чрез търсене с куче. Изграден е полигон за обучение на ловни кучета-птичари. От 1963 г. функционира фазанария с капацитет за развъждане и отглеждане на 10-12 000  птици годишно. Отглеждат се предимно 2 вида фазани - корейски и монголски. 

Стопанството предлага добри условия за риболов (шаран,амур) на двата язовира, с които разполага. За любителите на дивите животни и красивите гледки има възможност за организиране на фотолов и екскурзии до местните забележителности.

За посрещане и настаняване на клиентите-ловци стопанството разполага с две ловни бази – категория „ловен дом”.

Ловен дом “Фазан” се намира на 20 км от гр. Кубрат, област Разград. Разположен е сред смесена широколистна гора на брега на неголям язовир. Предлага настаняване за 10 посетители едновременно в 1 апартамент, 4 двойни стаи.

Ловен дом “Елен” се намира на 10 км от гр. Кубрат, област Разград. Двуетажната сграда е разположена на брега на голям язовир и предлага 1 единична стая, 2 двойни стаи с тераси към язовира и 1 апартамент. 


КОНТАКТИ

ДГС Сеслав

Директор: инж. Тони Димитров

Телефон: 0848/ 727 27

Факс:

e-mail: seslav@scdp.bg

Адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3

СТАТИСТИКА 2021

ДГС Сеслав

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 3824.06 куб.м.

Средна 2137 куб.м.

Дребна 446 куб.м.

За огрев 11091.71 куб.м.

ОЗМ 1572 куб.м.

Всичко 19070.77 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 19

Прекратени 1

Общо 19