Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15818 ДГС Сеслав 12.06.2019 Лесокултурни мероприятия 13,650.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане на дейността – подготовка на почвата за залесяване с обща площ 35 дка на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2 Виж пълна информация
15683 ДГС Сеслав 05.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 90,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на резервни части и консумативи и ремонтни услуги на служебните леки автомобили, товарни автомобили, мотоциклети и селскостопанска техника / трактори и прикачен инвентар/,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, ДГС „СЕСЛАВ“ТП, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15688 ДГС Сеслав 06.03.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ”Доставка на прогнозни количества боя и спрей, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр.Кубрат при ДП „СЦДП” гр. Габрово за 2019 година“ Виж пълна информация
15533 ДГС Сеслав 26.11.2018 1901 ак Продажба на стояща дървесина корен 42,314.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товаренето, разтоварването и транспортирането от временния склад до претоварна станция на технологична дървесина и дърва за горене от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1901 Виж пълна информация
15534 ДГС Сеслав 26.11.2018 1902 цр Продажба на стояща дървесина корен 21,612.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1902 Виж пълна информация
15535 ДГС Сеслав 26.11.2018 1903 цр Продажба на стояща дървесина корен 25,198.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1903 Виж пълна информация
15536 ДГС Сеслав 26.11.2018 1904 ак, лп, мх, яс Продажба на стояща дървесина корен 31,118.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1904 Виж пълна информация
15505 ДГС Сеслав 09.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 36,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на инвентар за трактор „Беларус“ 105к.с. Виж пълна информация
15518 ДГС Сеслав 09.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми за автомобили за нуждите на ТП „ДГС Сеслав”, гр.Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15482 ДГС Сеслав 18.09.2018 1812 мъждрян, габър, клен, бряст, брекина, пр.ясен, круша, ср. липа, цер,турска леска Добив на дървесина 17.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на дейността добив, представляващ сеч, по реда на чл.51 б,ал.8 от Наредба № 8 за сечите в горите, и извоз до временен склад на немаркирана дървесина, определена с траен знак, от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, гр.Кубрат, при СЦДП-ДП-Габрово, на 102 бр. дървета, създаващи опасност за функциониране на инфраструктурни обекти и представляващи потенциална опасност за живота и здравето на хора в землището на с.Задруга ,общ.Кубрат, в отдел: 108”с” -79 бр. дървета, от дървесен вид: мъждрян, габър, клен, бряст, брекина, пр.ясен, круша, ср. липа, цер; отдел: 109”м”- 11бр. дървета, от дървеснен вид пл.ясен, цер, клен, турска леска и в отдел 109”к” – 12бр. дървета от дървесен вид: пл.ясен, клен и ср.липа Виж пълна информация
15463 ДГС Сеслав 12.09.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 29,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДГС Сеслав, гр.Кубрат Виж пълна информация
15414 ДГС Сеслав 27.07.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 49,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на комбинирани фуражи за фазани за нуждите на ДГС Сеслав – гр.Кубрат Виж пълна информация
15404 ДГС Сеслав 18.07.2018 1809 ак,бл,гбр,кл,мжд,цр Продажба на стояща дървесина корен 103,283.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1809 Виж пълна информация
15405 ДГС Сеслав 18.07.2018 1810 бл ,кл ,лп ,мжд ,цр ,яс Продажба на стояща дървесина корен 87,212.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1810 Виж пълна информация
15406 ДГС Сеслав 18.07.2018 1811 ак ,дб, лп, цр Продажба на стояща дървесина корен 61,291.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1811 Виж пълна информация
15396 ДГС Сеслав 16.07.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 9,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на агротехнически услуги – жътва и транспорт на земеделска продукция /пшеница, царевица и слънчоглед/ в земи на територията ТП ДГС ”Сеслав” при СЦДП ДП гр.Габрово в две обособени позиции: обособена позиция № 1. Жътва на земеделска продукция /пшеница, царевица и слънчоглед/ и обособена позиция № 2. Транспорт на земеделска продукция /пшеница, царевица и слънчоглед/“ Виж пълна информация
15361 ДГС Сеслав 12.06.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 19,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на поцинкована оградна мрежа за нуждите на ТП ДГС „Сеслав”, гр.Кубрат при ДП „СЦДП” гр. Габрово за 2018 година Виж пълна информация
15330 ДГС Сеслав 28.05.2018 1807 ак,цр Продажба на стояща дървесина корен 60,266.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1807 Виж пълна информация
15331 ДГС Сеслав 28.05.2018 1808 бл,глд,лп,цр Продажба на стояща дървесина корен 73,267.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1808 Виж пълна информация
15266 ДГС Сеслав 23.03.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ”Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества боя, спрей, разредител за боя, горска креда, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДГС „Сеслав”, гр.Кубрат при ДП „СЦДП” гр. Габрово за 2018 година“ Виж пълна информация