Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав Горска сертификация Дърва за местно население за 2018 дърва за местно население 2018.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Резюме на основните елементи от ГСП от 2013г. на ТП ДГС Сеслав резюме ГСП 2013г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Уведомяване на заинересовани страни уведомление заинтересовани страни005.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Ползване на дървесина през 2017г. ползвана дървесина през 2017г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Уведомяване на заинтересовани страни за Доклад за резултатите от проведен мониторинг през 2017 доклад.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Политика за управление на горите политика за управление на горите.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Декларация на ръководството за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC декларация на ръководството.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ДГС Сеслав вътрешни правила за разрешаване на спорове.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция вътрешни правила за защита на лицата подали синали за корупция.pdf