Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Ветово на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Ветово през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Завет на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Завет през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Русе на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Русе през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Кубрат на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Кубрат през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предвидено годишно ползване на дървесина през 2019г. в землищата на община Исперих годишно ползване на дървесина Община Исперих през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2018 г. на територията на ТП ДГС Сеслав анализ на положителни и отрицателни външни ефекти.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП “ДГС Сеслав” Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГД Сеслав.doc
ДГС Сеслав Горска сертификация ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „Сеслав” Доклад ГВКС ДГС Сеслав 2015-2.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация Политика на ДГС Сеслав срещу корупцията и сродни на нея явления политика срещу корупцията.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Дърва за местно население за 2018 дърва за местно население 2018.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Резюме на основните елементи от ГСП от 2013г. на ТП ДГС Сеслав резюме ГСП 2013г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Уведомяване на заинересовани страни уведомление заинтересовани страни005.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Ползване на дървесина през 2017г. ползвана дървесина през 2017г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Уведомяване на заинтересовани страни за Доклад за резултатите от проведен мониторинг през 2017 доклад.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Политика за управление на горите политика за управление на горите.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Декларация на ръководството за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC декларация на ръководството.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ДГС Сеслав вътрешни правила за разрешаване на спорове.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция вътрешни правила за защита на лицата подали синали за корупция.pdf