Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав Горска сертификация предвидено годишно ползване на дървесина за 2021 година на територията на община Русе в териториалния обхват на ТП ДГС „Сеслав“ предвидено ползване на дървесина община Русе 2021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предвидено годишно ползване на дървесина за 2021 година на територията на община Завет в териториалния обхват на ТП ДГС „Сеслав“ предвидено ползване на дървесина община Завет 2021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предвидено годишно ползване на дървесина за 2021 година на територията на община Исперих в териториалния обхват на ТП ДГС „Сеслав“ предвидено ползване на дървесина община Исперих 2021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация списък на подотделите по Общини и землеща , в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2021 година на територията на ТП ДГС "Сеслав" планирано ползване по подотдели за 2021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП “ДГС Сеслав” оценка на социалното въздействие на дейността 023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ДГС „Сеслав” списък дървесни и недървесни продукти 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Обобщен анализ на промените в състоянието на ГВКС обобщен анализ ГВСК023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2019 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС „Сеслав“ доклад мониторинг 2019.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2020 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” анализ 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2019 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” анализ 2019.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Обем на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Сеслав през отоплителен сезон 2020/2021 година на физически лица за лична употреба по ценоразпис дърва местно население 2020 2021.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация С П И С Ъ К на землищата и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2020 година на територията на ТП ДГС "Сеслав" С П И С Ъ К на подотдели за ползване за 2020 г по ГП.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в ГТ, община Русе през 2020г. информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Русе 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в ГТ, община Завет през 2020г. информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Завет 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в ГТ, община Самуил през 2020г. информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Самуил 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в ГТ, община Ветово за 2020г. информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Ветово 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за подотдели, в които е предвидено ползване на дървесина за 2020г. в ГТ на община Исперих информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Исперих 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация количества дървесина за продажба по ценоразпис през 2019г. по общини количества дървесина за продажба по ценоразпис през 2019.pdf
ДГС Сеслав 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Сеслав.doc
ДГС Сеслав 27.08.2019 Ценоразпис ценоразпис на ДГС Сеслав за минимални цени за нощувка ловни бази ценоразпис услуги ОЛТ.pdf