Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав Горска сертификация Предвидено годишно ползване на дървесина за 2023 година на територията на ТП ДГС „Сеслав“ на територията на община Завет предвидено ползване община Завет 2023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Предвидено годишно ползване на дървесина за 2023 година на територията на ТП ДГС „Сеслав“ на територията на община Самуил предвидено ползване община Самуил 2023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Предвидено годишно ползване на дървесина за 2023 година на територията на ТП ДГС „Сеслав“ на територията на община Исперих предвидено ползване община Исперих 2023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Предвидено годишно ползване на дървесина за 2023 година на територията на ТП ДГС „Сеслав“ на територията на община Ветово предвидено ползване Община Ветово 2023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Списък на землищата и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2023г на територията на ДГС "Сеслав" списък планирано ползване по отдели през 2023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предвидени количества дървесина от временен склд през 2023г количества дървесина по общини през 2023.pdf
ДГС Сеслав 04.01.2023 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дървесина от склад по чл.206 от ЗГ, в сила от 01.01.2023г ценоразпис дървесина от склад по чл 206 в сила от 01012023.pdf
ДГС Сеслав 04.01.2023 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 01.01.2023г ценоразпис дървесина от 01012023.pdf
ДГС Сеслав 04.01.2023 Документ ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 01.01.2023г ценоразпис дървесина от 01012023.pdf
ДГС Сеслав 04.01.2023 Документ ценоразпис за продажба на дървесина от склад по чл.206 от ЗГ, в сила от 01.01.2023г ценоразпис дървесина от склад по чл 206 в сила от 01012023.pdf
ДГС Сеслав 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2023г. местни търговци 2023г.doc
ДГС Сеслав 05.10.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 10.10.2022г cenorazpis 10102020.pdf
ДГС Сеслав 05.10.2022 Документ ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 10.10.2022г cenorazpis 10102020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Резюме проведен мониторинг на биологичното разнообразие и горите с висока консервационна стойкност през 2021г. резюме проведен мониторинг през 2021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация въведени Вътрешни правила за разрешаване на спорове до заинтересовани страни 001.pdf
ДГС Сеслав 07.06.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите на ТП ДГС "Сеслав", в сила от 01.06.2022 г. утвърден ценоразпис склад по чл.206 от ЗГ.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация уведомяване заинтересовани страни заинтересовани страни001.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2022 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” анализ 2022.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация уведомяване на заинтересовани страни за предстояща инвентаризация предстояща инвентаризация 2022.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Планирани горскостопански мероприятия през 2022г. планирани ГСМ през 2022.pdf