Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Здравец списъци кметство Здравец.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Голяма вода списъци кметство Голяма вода.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Владимировци списъци кметство Владимировци.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Богданци списъци кметство Богданци.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списък община Самуил по чл.111, ал.10 от Закона за горите списъци община Самуил334.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци кметство Прелез по чл.111, ал.10 от Закона за горите списъци Прелез.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списък дърва за огрев кметство Веселец по чл.111, ал.10 от Закона за горите списъци Веселец.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списък кметство Сушево по чл.111, ал.10 от Закона за горите Сушево331.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списък кметство Иван Шишманово по чл.111, ал.10 от Закона за горите иван Шишманово 330.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Доклад от проведен мониторинг през 2022г. на системите за мониторинг на ДГС Сеслав мониторинг за 2022р_cor.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация списък на дървесни и недървесни горски продукти, предоставени от ДГС Сеслав през 2023г. списък на дървесни и недървесни горски продукти предоставени от ДГС Сеслав за 2023 г._cor.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC® за отговорно управление на горите и за прилагане на свързаните Политики и Стандарти в т.ч. Политиките за асоцииране на организации с FSC. декларация.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „Сеслав” Доклад ГВКС ДГС Сеслав.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2023 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” анализ на положителни и отрицателни ефекти от горскостопански дейности през 2023г..pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП “ДГС Сеслав” оценка за 2023г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ СЕРТИФИКАЦИЯ заинтересовани страни.pdf
ДГС Сеслав 14.02.2023 Документ ценоразпис за продажна цена на дървесина в сила от 01.02.2023г ценоразпис за дървесина в сила от 01.02.2023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Списък дървесни и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставени от ДГС Сеслав списък дървесни и недървесни продукти 001.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Списък на землищата и подотделите, в които е предвидено провеждане на горскостопански мероприятия през 2023г. списък на землища и отдели с предвидени ГСМ през 2023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Предвидено годишно ползване на дървесина за 2023 година на територията на ТП ДГС „Сеслав“ на територията на община Русе предвидено ползване община Русе 2023.pdf