Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC® за отговорно управление на горите и за прилагане на свързаните Политики и Стандарти в т.ч. Политиките за асоцииране на организации с FSC декларация.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ДГС „Сеслав” списък дървесни и недървесни продукти037.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Д о к л а д за резултатите от проведения мониторинг през 2020 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС „Сеслав“ мониторинг 2020.pdf
ДГС Сеслав 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина съгласно чл.71, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в сила от 01.03.2021г. ценоразпис дървесина по чл 71 от Наредбата022.pdf
ДГС Сеслав 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад, в сила от 01.03.2021г. ценоразпис дървесина от склад в сила от 01032021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация ИНФОРМАЦИЯ Информация за обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Сеслав през отоплителен сезон 2021/2022 година на физически лица за лична употреба по ценоразпис обем на дървесина по ценоразпис за 2021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предвидено годишно ползване на дървесина за 2021 година на територията на община Самуил в териториалния обхват на ТП ДГС „Сеслав“ предвидено ползване на дървесина община Самуил 2021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предвидено годишно ползване на дървесина за 2021 година на територията на община Русе в териториалния обхват на ТП ДГС „Сеслав“ предвидено ползване на дървесина община Русе 2021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предвидено годишно ползване на дървесина за 2021 година на територията на община Завет в териториалния обхват на ТП ДГС „Сеслав“ предвидено ползване на дървесина община Завет 2021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предвидено годишно ползване на дървесина за 2021 година на територията на община Исперих в териториалния обхват на ТП ДГС „Сеслав“ предвидено ползване на дървесина община Исперих 2021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация списък на подотделите по Общини и землеща , в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2021 година на територията на ТП ДГС "Сеслав" планирано ползване по подотдели за 2021.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП “ДГС Сеслав” оценка на социалното въздействие на дейността 023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ДГС „Сеслав” списък дървесни и недървесни продукти 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Обобщен анализ на промените в състоянието на ГВКС обобщен анализ ГВСК023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2019 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС „Сеслав“ доклад мониторинг 2019.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2020 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” анализ 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2019 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” анализ 2019.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Обем на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Сеслав през отоплителен сезон 2020/2021 година на физически лица за лична употреба по ценоразпис дърва местно население 2020 2021.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация С П И С Ъ К на землищата и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2020 година на територията на ТП ДГС "Сеслав" С П И С Ъ К на подотдели за ползване за 2020 г по ГП.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в ГТ, община Русе през 2020г. информация за отдели в които е предвидено ползване на дървесина в община Русе 2020.pdf