Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15396 ДГС Сеслав 16.07.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 9,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на агротехнически услуги – жътва и транспорт на земеделска продукция /пшеница, царевица и слънчоглед/ в земи на територията ТП ДГС ”Сеслав” при СЦДП ДП гр.Габрово в две обособени позиции: обособена позиция № 1. Жътва на земеделска продукция /пшеница, царевица и слънчоглед/ и обособена позиция № 2. Транспорт на земеделска продукция /пшеница, царевица и слънчоглед/“ Виж пълна информация
15361 ДГС Сеслав 12.06.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 19,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на поцинкована оградна мрежа за нуждите на ТП ДГС „Сеслав”, гр.Кубрат при ДП „СЦДП” гр. Габрово за 2018 година Виж пълна информация
15330 ДГС Сеслав 28.05.2018 1807 ак,цр Продажба на стояща дървесина корен 60,266.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1807 Виж пълна информация
15331 ДГС Сеслав 28.05.2018 1808 бл,глд,лп,цр Продажба на стояща дървесина корен 73,267.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1808 Виж пълна информация
15266 ДГС Сеслав 23.03.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ”Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества боя, спрей, разредител за боя, горска креда, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДГС „Сеслав”, гр.Кубрат при ДП „СЦДП” гр. Габрово за 2018 година“ Виж пълна информация
15254 ДГС Сеслав 14.03.2018 180002-2 акация Продажба на дървесина 67,281.92 лв. без ДДС
Предмет: На основание чл. 66, ал.8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Северноцентрално държавно предприятие ДП възнамерява да продаде добита дървесина чрез посредничеството на Софийска стокова борса АД при параметри посочени в Приложение 1 от настоящото. Участието в тръжната процедура се осъществява съгласно разпоредбите на Закона за стоковите борси и тържищата. Виж пълна информация
15095 ДГС Сеслав 14.12.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 78,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и консумативи, и ремонтни услуги за служебните леки автомобили, товарни автомобили, мотоциклети, и селскостопанска техника /трактори и прикачен инвентар/ собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДГС „СЕСЛАВ“, за срок от 12 календарни месеца включваща 2 обособени позиции: Обособена позиция №1 - Ремонтни услуги за служебните леки автомобили, товарни автомобили, мотоциклети, и селскостопанска техника/трактори и прикачен инвентар/ собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДГС „СЕСЛАВ, включително монтаж с предоставени от възложителя резервни части и консумативи Обособена позиция №2 - Доставка на резервни части и консумативи за служебните леки автомобили, товарни автомобили, мотоциклети, и селскостопанска техника/трактори и прикачен инвентар/ собственост на „Северноцентрално държавно предприятие ”гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДГС „СЕСЛАВ“ Виж пълна информация
15105 ДГС Сеслав 14.12.2017 1801 лп,цр Продажба на стояща дървесина корен 73,221.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товаренето, разтоварването и транспортирането от временния склад до претоварна станция на технологична дървесина и дърва за горене от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1801 Виж пълна информация
15043 ДГС Сеслав 16.10.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на комбиниран фураж за фазани за нуждите на ДГС Сеслав град Кубрат Виж пълна информация
15023 ДГС Сеслав 05.09.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, необходими за функционирането на наличния автомобилен парк на ТП „ДГС Сеслав”, гр.Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15024 ДГС Сеслав 05.09.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,560.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на външни гуми за товарни автомобили и селскостопанска техника, необходими за функционирането на наличния парк на ТП „ДГС Сеслав”, гр.Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14936 ДГС Сеслав 24.07.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,186.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехническа услуга –жътва и транспорт на земеделска продукция /пшеница и царевица/ в земи на територията ТП ДГС ”Сеслав” при СЦДП ДП гр.Габрово в две обособени позиции: Позиция 1. жътва на земеделска продукция /пшеница и царевица/ и Позиция 2. транспорт на земеделска продукция /пшеница и царевица/“ Виж пълна информация
14852 ДГС Сеслав 29.06.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 58,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на резервни части и консумативи, необходими за МПС /леки , товарни, мотоциклети и селскостопанска техника /трактори и прикачен инвентар/ собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав“,гр.Кубрат Виж пълна информация
Процедура № 14852 на ДГС Сеслав от 29.06.2017 е прекратена!
14853 ДГС Сеслав 29.06.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт на служебни леки МПС, товарни МПС, мотоциклети и селскостопанска техника/трактори и прикачен инвентар собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав“,гр.Кубрат, за срок от 12 календарни месеца, включващо – текущ ремонт, тестване и ремонт на отделни модули, монтаж, демонтаж, вулканизация на МПС-ни и тракторни гуми, автотенекеджийска, автобояджийска и стругарска дейност с предоставени от възложителя резервни части и консумативи Виж пълна информация
Процедура № 14853 на ДГС Сеслав от 29.06.2017 е прекратена!
14920 ДГС Сеслав 29.06.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на хардуер и софтуер, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Сеслав” гр.Кубрат, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - гр. Габрово ” Виж пълна информация
14856 ДГС Сеслав 16.06.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на строителни материали за ремонт и текуща подръжка за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Сеслав, гр.Кубрат Виж пълна информация
14888 ДГС Сеслав 16.06.2017 1716 бл, цр Продажба на стояща дървесина корен 46,235.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1716 Виж пълна информация
14889 ДГС Сеслав 16.06.2017 1717 цр Продажба на стояща дървесина корен 42,530.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1717 Виж пълна информация
14890 ДГС Сеслав 16.06.2017 1718 цр Продажба на стояща дървесина корен 40,065.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1718 Виж пълна информация
14891 ДГС Сеслав 16.06.2017 1719 цр Продажба на стояща дървесина корен 19,245.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1719 Виж пълна информация