Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15043 ДГС Сеслав 16.10.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на комбиниран фураж за фазани за нуждите на ДГС Сеслав град Кубрат Виж пълна информация
15023 ДГС Сеслав 05.09.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, необходими за функционирането на наличния автомобилен парк на ТП „ДГС Сеслав”, гр.Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15024 ДГС Сеслав 05.09.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,560.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на външни гуми за товарни автомобили и селскостопанска техника, необходими за функционирането на наличния парк на ТП „ДГС Сеслав”, гр.Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
14936 ДГС Сеслав 24.07.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,186.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехническа услуга –жътва и транспорт на земеделска продукция /пшеница и царевица/ в земи на територията ТП ДГС ”Сеслав” при СЦДП ДП гр.Габрово в две обособени позиции: Позиция 1. жътва на земеделска продукция /пшеница и царевица/ и Позиция 2. транспорт на земеделска продукция /пшеница и царевица/“ Виж пълна информация
14852 ДГС Сеслав 29.06.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 58,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на резервни части и консумативи, необходими за МПС /леки , товарни, мотоциклети и селскостопанска техника /трактори и прикачен инвентар/ собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав“,гр.Кубрат Виж пълна информация
Процедура № 14852 на ДГС Сеслав от 29.06.2017 е прекратена!
14853 ДГС Сеслав 29.06.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт на служебни леки МПС, товарни МПС, мотоциклети и селскостопанска техника/трактори и прикачен инвентар собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав“,гр.Кубрат, за срок от 12 календарни месеца, включващо – текущ ремонт, тестване и ремонт на отделни модули, монтаж, демонтаж, вулканизация на МПС-ни и тракторни гуми, автотенекеджийска, автобояджийска и стругарска дейност с предоставени от възложителя резервни части и консумативи Виж пълна информация
Процедура № 14853 на ДГС Сеслав от 29.06.2017 е прекратена!
14920 ДГС Сеслав 29.06.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на хардуер и софтуер, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Сеслав” гр.Кубрат, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - гр. Габрово ” Виж пълна информация
14856 ДГС Сеслав 16.06.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на строителни материали за ремонт и текуща подръжка за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Сеслав, гр.Кубрат Виж пълна информация
14888 ДГС Сеслав 16.06.2017 1716 бл, цр Продажба на стояща дървесина корен 46,235.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1716 Виж пълна информация
14889 ДГС Сеслав 16.06.2017 1717 цр Продажба на стояща дървесина корен 42,530.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1717 Виж пълна информация
14890 ДГС Сеслав 16.06.2017 1718 цр Продажба на стояща дървесина корен 40,065.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1718 Виж пълна информация
14891 ДГС Сеслав 16.06.2017 1719 цр Продажба на стояща дървесина корен 19,245.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1719 Виж пълна информация
14826 ДГС Сеслав 04.05.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества боя и спрей, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр.Кубрат при ДП „ СЦДП” гр. Габрово“ Виж пълна информация
14803 ДГС Сеслав 28.04.2017 1712 ак, бл, кл, лп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 50,084.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от обект 1712 Виж пълна информация
14804 ДГС Сеслав 28.04.2017 1713 гбр, здб, кл, лп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 43,209.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от обект 1713 Виж пълна информация
14805 ДГС Сеслав 28.04.2017 1714 гбр, кл, лп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 44,255.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от обект 1714 Виж пълна информация
14806 ДГС Сеслав 28.04.2017 1715 бл, гбр, лп, см, цр, чб, чдб, яс Продажба на стояща дървесина корен 71,834.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от обект 1715 Виж пълна информация
14727 ДГС Сеслав 10.02.2017 1711 ак Продажба на стояща дървесина корен 45,899.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1711 Виж пълна информация
14708 ДГС Сеслав 29.12.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,470.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: сключване на застраховка „Живот и злополука” на 33 броя служители на ТП ДГС “Сеслав”, гр.Кубрат заемащи длъжности, по опазаване на горските територии, съгласно чл.192 от Закона за горите Виж пълна информация
14709 ДГС Сеслав 29.12.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,170.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по сключване на застраховка „Трудова злополука” на 62/шестдесет и двама/ броя работници и служители на ТП ДГС ”Сеслав“, гр.Кубрат, по Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска“Трудова злополука“ Виж пълна информация