комуникация с пчеларски организации на територията на ДГС Сеслав

15 Jul
2019
Инж.Боньо Симеонов Стоянов – Зам.директор на ТП ДГС „Сеслав“ град Кубрат е лицето, отговарящо за осъществяването на комуникацията с пчеларските организации и пчеларите по места и предоставя информация за същетсвуващите площи, заети с медоносна растителност, върху която могата да се поставят пчелини. Тел. за връзка: 0886 556206
Площите заети с медоносна растителност в териториалния обхват на ТП ДГС „Сеслав“ са 3017,2 хектара, като върху голяма част от тях е подходящо да се разположат пчелини. От началото на 2019 година върху държавна горска територия , стопанисвана от ТП ДГС „Сеслав“ има устроени шест пчелина и един е в процес на устройване.
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч