Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Сеслав

комуникация с пчеларски организации на територията на ДГС Сеслав

15.07.2019

Инж.Боньо Симеонов Стоянов – Зам.директор на ТП ДГС „Сеслав“ град Кубрат е лицето, отговарящо за осъществяването на комуникацията с пчеларските организации и пчеларите по места и предоставя информация за същетсвуващите площи, заети с медоносна растителност, върху която могата да се поставят пчелини. Тел. за връзка: 0886 556206
Площите заети с медоносна растителност в териториалния обхват на ТП ДГС „Сеслав“ са 3017,2 хектара, като върху голяма част от тях е подходящо да се разположат пчелини. От началото на 2019 година върху държавна горска територия , стопанисвана от ТП ДГС „Сеслав“ има устроени шест пчелина и един е в процес на устройване.