Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Лесничей Евгени Иванов 0888 479377
Горски стражар/МКЕ Шинасидин Ферадов 0878 479854
Директор инж. Тони Димитров 0889 230 873
Главен счетоводител Мария Христова 0888 408 438
Зам.директор инж. Боньо Стоянов 0886 556506
Ръководител участък горско стопанство Борислав Иванов 0886 556 211
Главен лесничей Турхан Ибрям 0885 222 541
Ръководител участък горско стопанство/ловен участък Иво Иванов 0886 556 208
Счетоводител, оперативен Галина Калинова 0886 556 202
Лесничей Айхан Якуб 0886 556 201
Лесничей Ивайло Маринов 0886 556 210
Сеци.лесовъдство / Пом.лесничей Турхан Сали Ибрям 0879 493 934
Управител дивечовъдно стопанство/фазаново стопанство Сеслав Наско Атанасов 0887 003 795
Лесничей инж.Гюрсел Сали 0878 682497
Спец.лесовъдство/пом.лесничей Илия Спасов 0889 230874
Ръководител участък в горско стопанство Ахмед Ахмед 0885 222 537
Спец.лесовъдство/пом.лесничей Людмил Дочев 0885 222 533
Техник горско стопанство / ТРО Петър Николов 0886 556 207
Техник горско стопанство / ТРО Февзи Исмаил 0878 686 056
Техник горско стопанство / ТРО Ердем Ибрям 0888 706 659
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч