Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00709/01082020/142218 - B38AF8V
Дата/Час: 01.08.2020 14:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №566508 / 2020-07-15 / 51 / к
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ЛЕС ИНВЕСТ 2020" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Генерал Скобелев №9А, ЕИК: 205887775
Пътува до:
Получател: Драгомир Петров, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Г. Бенковски 7
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул. Г. Бенковски 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7709АМ
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Бъдилов
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 40
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 40 бр. / 5.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.08 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.08 м³
Всичко: 41 бр. / 4 пр.м³ / 7.58 м³