Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4617/00184/30062020/173154 - 0BMDGKI
Дата/Час: 30.06.2020 17:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №560097 / 2020-06-05 / 304 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Пътува до:
Получател: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - Гарова промишлена зона Разсадник
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8035ВК
Километри: 0
Превозва се от: Субхи Мехмед
Спедитор: Ахмед Галиб (Б 3144)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6.6 пр.м³
Куб.м³ 6.6 м³
Общо: 1 бр. / 6.6 пр.м³ / 6.6 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 2 бр. / 7.6 пр.м³ / 7.15 м³