Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00539/23052020/145442 - PEQDCZL
Дата/Час: 23.05.2020 14:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №545583 / 2020-02-04 / 9 / а
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Калин Димитров Димитров, обл. Силистра, общ. Главиница, гр. Главиница, адрес: улица Васил Левски 9а
Пътува до:
Получател: Калин Димитров Димитров, обл. Силистра, общ. Главиница, гр. Главиница, адрес: улица Васил Левски 9а
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: гр. Главиница - улица Васил Левски 9а
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4513ВА
Километри: 0
Превозва се от: Кристиян Николов
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 4.8 м³